Finanțele Publice Argeș informează că prin Ordinul presedintelui ANAF nr. 90/2022 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 470/2021 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 204 “Declaratie anuala de venit pentru asocieri fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei totale”, publicat in Monitorul Oficial nr. 104/02.02.2022, au fost aduse modificari si completari formularului 204 “Declaratie anuala de venit pentru asocieri fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei totale”, astfel:

        Prin Ordonanta Guvernului nr. 80/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a fost completat art. 105 alin. (2) din Codul fiscal, prin introducerea unei noi categorii de venit din activități agricole pentru care venitul anual se determină pe bază de norme de venit, respectiv “Plante furajere”.
Având în vedere modificarea legislativă menționată, a fost necesară completarea tabelului “Produse vegetale” din “Anexa nr.... privind calcularea venitului net anual impozabil din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit, la nivelul asocierii fără personalitate juridică” la formularul 204, cu noua categorie de venit.
Totodată, au fost actualizate în mod corespunzător și instrucțiunile de completare a formularului 204 "Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”.
Formularul 204 astfel modificat se utilizeaza pentru declararea veniturilor realizate incepand cu anul 2022.

Reamintim faptul ca formularul 204 se completează și se depune în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din :
a) activități independente (activități de producție, comerț, prestări servicii, profesii liberale) pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
b) drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activități adiacente, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
c) activități agricole, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
d) piscicultură, pentru care venitul net anual se determină în sistem real;
e) silvicultură, pentru care venitul net anual se determină în sistem real;
f) activități agricole, pentru care venitul anual se stabilește pe bază de norme de venit.
Termenul de depunere a declarației este :
- până în ultima zi a lunii februarie a anului următor celui de raportare, în cazul veniturilor de la lit. a)-e) de mai sus.
- până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, în cazul veniturilor prevăzute la lit. f) de mai sus.

ANAF Argeș informează că, în Monitorul Oficial nr. 97/31.01.2022 a fost publicată Ordonanța Guvernului nr. 11 din 31 ianuarie 2022, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea unor termene. Astfel:

► Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, cu completările ulterioare, pentru anul 2022, nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 180 de zile calculată de la data intrării în vigoare a ordonanței.

► În consecință, contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific stabilit potrivit Legii nr. 170/2016, cu completările ulterioare, aferent anului 2022,     prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea valorii rezultate cu diferența dintre numărul de 365 de zile calendaristice și numărul de 180 de zile calendaristice.

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 130/2021, publicată în Monitorul Oficial   nr. 1202/18.12.2021 au fost aduse modificări și completări Titlului IV ''Impozit pe    venit” și Titlului V “Contribuții sociale obligatorii” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel:
 
Referitor la tichetele cadou, au fost aduse următoarele modificări:

- majorarea plafonului neimpozabil de la suma de 150 lei la suma de 300 lei pentru fiecare persoană și fiecare eveniment (cu ocazia Paștelui, Crăciunului, sărbătorilor similare altor culte religioase, cu ocazia zilei de 8 Martie, zilei de 1 Iunie), în cazul cadourilor în bani și/sau în natură, inclusiv a tichetelor cadou, oferite de angajator  angajaților;                                                  

- majorarea plafonului sumelor reprezentând cadourile în bani și/sau în natură,  inclusiv a tichetelor cadou, oferite de angajator angajaților, care nu intră în baza de          calcul a contribuției de asigurări sociale (CAS) precum și a contribuției de asigurări  sociale de sănătate (CASS), de la 150 lei la 300 lei pentru fiecare persoană și fiecare eveniment;                                                           

         - eliminarea din categoria veniturilor din alte surse, a tichetele cadou acordate pe  baza evidenței nominale altor categorii de beneficiari potrivit prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu  modificările și completările ulterioare, pentru campaniile de marketing, studiul          pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru reclamă și publicitate. Prin OUG nr. 130/2021 a fost modificat art. 15 din Legea nr. 165/2018, astfel ca tichetele cadou sunt acordate doar angajatilor proprii, pentru cheltuieli sociale;                          

- introducerea în baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale (CAS), a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) și a contribuției asiguratorie  pentru muncă (CAM) valoarea nominala a tichetelor cadou prevazute la art. 76 alin.   (3) lit. h) din Codul fiscal, acordate de angajatori potrivit legii.

 

    Referitor la veniturile din pensii, au fost aduse următoarele modificări:

- eliminarea facilității de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de  sănătate pentru persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile          din pensii care depășesc 4.000 de lei, pentru partea care depășește suma lunară de 4.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie;                   

- reglementarea modului de stabilire a venitului impozabil lunar din pensii în vederea determinării impozitului pe venitul din pensii, prin deducerea din venitul          din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 de lei și, după caz, a contribuției     de asigurări sociale de sănătate datorată;                                    

- instituirea obligației depunerii Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor    asigurate (formularul 112), prevazută la art. 147 din Codul fiscal, de către plătitori  de venituri din pensii. Concomitent se elimină obligația depunerii de către plătitorii       de venituri din pensii a Declarației informative privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de          venit (formularul 205);

- introducerea unei reglementări referitoare la obligația depunerii “Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”          (Formularul 212) de către persoanele fizice care obțin din străinătate venituri din pensii pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate.

 

    Alte modificări din sfera impozitului pe venit și contribuțiilor sociale:

- clarificarea reglementărilor fiscale referitoare la obligația CEC Bank-S.A. de a calcula, reține și plăti impozitul pe veniturile prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1),     în sensul că efectuarea calculului impozitului se realizează pe baza datelor și informațiilor furnizate de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților,       prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut;                                        

- neincluderea în baza de calcul a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate, sumele reprezentând dobânzi și actualizarea cu          indicele de inflație, stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/ hotărâri judecătorești definitive și executorii, inclusiv cele acordate          potrivit hotărârilor primei instanțe, executorii de drept, sau potrivit legii, după caz,  acordate în legatură cu salariile, soldele, pensiile sau alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv diferențe ale acestora.                                       

Prevederile fiscale intră in vigoare începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2022.

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 110/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 945/04.10.2021 au fost aduse reglementări privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane, în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, astfel:
-Se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor cu vârsta de până la 12 ani inclusiv, precum și pentru părinții care au în întreținere copii sau adulți cu handicap cuprinși într-o formă de învățământ, respectiv înscriși în cadrul unei unități de învățământ preuniversitar, inclusiv de educație timpurie antepreșcolară;

-Prevederile se aplică pe perioada stării de alertă și după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului școlar 2021-2022, fără a se include vacanțele, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența fizică a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, unde aceștia sunt înscriși;

-Prevederile se aplică părinților care fac parte din categoriile de mai sus, în condițiile în care celălalt părinte nu beneficiază, la rândul sau, de zile libere sau, după caz, părintele care solicită acordarea de zile libere se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010 (divorțată, necăsătorită, văduvă, etc), iar locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemuncă.

 
Beneficiază de aceste prevederi și:

-părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, doar în situația în care activitatea serviciului de zi este limitată sau suspendată;

-părinții copiilor cu vârsta de până la 18 ani, înscriși în cadrul unor unități de învățământ, dacă face parte dintr-o grupa de risc sau locuiește împreună cu o persoană diagnosticată cu boli grave;

-unul dintre părinți care are în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate este limitată sau suspendată.

Zilele libere plătite se acordă la cererea părintelui care îndeplinește condițiile, depusă la angajatorul acestuia, începând cu data depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care se decide limitarea sau suspendarea activităților didactice. Cererea va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atestă calitatea de părinte.

Angajatorul este obligat să acorde zilele libere dacă angajatul solicită acest drept în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2021.

Indemnizația pentru fiecare zi liberă acordată se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (5.380 lei x 75% = 4.035 lei). Pentru această indemnizație se datorează de către angajator impozit pe venit, contribuția de asigurări sociale, contribuția de asigurări sociale de sănătate, precum și contribuția asiguratorie pentru muncă.

Sumele pentru plata indemnizației se decontează din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale numai pentru perioada acordării zilelor libere, potrivit art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 110/2021.

Pentru indemnizațiile plătite nu se acordă facilități fiscale, iar persoanele fizice beneficiare a indemnizațiilor nu pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent indemnizațiilor respective, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.

Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației, angajatorul depune cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea angajatorul, însoțită de documente justificative privind îndeplinirea condițiilor de decontare a indemnizației.

Declarația unică se completează şi se depune, până la data de 25 mai 2021, de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.
Pentru a veni în ajutorul persoanelor fizice care au obligația depunerii, în anul 2021, a declarației unice, Agenția Națională de Administrare Fiscală pune la dispoziție mai multe modele pentru completarea acesteia, respectiv în cazul:
-persoanelor care obțin venituri din activități independente impuse în sistem real;
-persoanelor care obțin venituri din activități independente impuse la norma de venit;
-persoanelor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor (contracte de închiriere în lei și valută);
-persoanelor fără venituri care optează pentru plata contribuției la sănătate.
Fiecare model de completare poate fi descărcat gratuit de pe portalul-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscale din Secțiunea asistenţă pentru contribuabili, Subsecțiunea Servicii oferite contribuabililor/Ghiduri curente și alte materiale informative/Modele de completare a declarației unice.

Acestea conțin indicații vizuale pentru completarea secțiunilor declarației unice în funcție de venitul obținut. Pentru completarea şi depunerea declarației unice contribuabilii pot solicita sprijin organelor fiscale astfel:
-apelând Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor – Call – center, la numărul de telefon 031.403.91.60;
-prin e-mail, accesând Formularul de contact disponibil pe portal https://www.anaf.ro/asistpublic/ şi în serviciul Spațiul Privat Virtual.

Finanțele Argeș recomandă depunerea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:
-prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual”, disponibil pe site-ul www.anaf.ro;
-prin intermediul serviciului „Depunere declarații”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat;

Declaraţia unică se poate depune şi în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire. ANAF a creat pe portalul instituțional o rubrică în care se regăsesc toate informațiile detaliate despre declarația unică (Ghid de completare, Formularul 212 pentru descărcare, baza legală etc.), aceasta putând fi accesată la acest link https://static.anaf.ro/static/10/SPV/info_spv.htm

Pagina 1 din 3

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.