Prin Ordinul Președintelui A.N.A.F. 1713/ 2021 publicat în Monitorul Oficial nr. 1040/ 01.11.2021 au fost aprobate Procedura privind organizarea și înscrierea în cadrul Registrului RO e- Factura cât și  formularul (084) – Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e -Factură/ renunțare la cererea de înregistrare în Registrul RO e – Factură.
Registrul RO e – Factură este public și se afișează pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
Înscrierea în Registru RO e – Factură se face prin transmiterea formularului (084) având bifată sectiunea III.
Formularul (084) se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.
Operatorul economic care a optat pentru  înscrierea în sistemul național privind factura electronică este înscris în Registrul RO e- Factură începând cu data de 1 a lunii următoare transmiterii formularului (084).


Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 110/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 945/04.10.2021 au fost aduse reglementări privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane, în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, astfel:
-Se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor cu vârsta de până la 12 ani inclusiv, precum și pentru părinții care au în întreținere copii sau adulți cu handicap cuprinși într-o formă de învățământ, respectiv înscriși în cadrul unei unități de învățământ preuniversitar, inclusiv de educație timpurie antepreșcolară;

-Prevederile se aplică pe perioada stării de alertă și după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului școlar 2021-2022, fără a se include vacanțele, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența fizică a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, unde aceștia sunt înscriși;

-Prevederile se aplică părinților care fac parte din categoriile de mai sus, în condițiile în care celălalt părinte nu beneficiază, la rândul sau, de zile libere sau, după caz, părintele care solicită acordarea de zile libere se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010 (divorțată, necăsătorită, văduvă, etc), iar locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemuncă.

 
Beneficiază de aceste prevederi și:

-părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, doar în situația în care activitatea serviciului de zi este limitată sau suspendată;

-părinții copiilor cu vârsta de până la 18 ani, înscriși în cadrul unor unități de învățământ, dacă face parte dintr-o grupa de risc sau locuiește împreună cu o persoană diagnosticată cu boli grave;

-unul dintre părinți care are în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate este limitată sau suspendată.

Zilele libere plătite se acordă la cererea părintelui care îndeplinește condițiile, depusă la angajatorul acestuia, începând cu data depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care se decide limitarea sau suspendarea activităților didactice. Cererea va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atestă calitatea de părinte.

Angajatorul este obligat să acorde zilele libere dacă angajatul solicită acest drept în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2021.

Indemnizația pentru fiecare zi liberă acordată se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (5.380 lei x 75% = 4.035 lei). Pentru această indemnizație se datorează de către angajator impozit pe venit, contribuția de asigurări sociale, contribuția de asigurări sociale de sănătate, precum și contribuția asiguratorie pentru muncă.

Sumele pentru plata indemnizației se decontează din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale numai pentru perioada acordării zilelor libere, potrivit art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 110/2021.

Pentru indemnizațiile plătite nu se acordă facilități fiscale, iar persoanele fizice beneficiare a indemnizațiilor nu pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent indemnizațiilor respective, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.

Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației, angajatorul depune cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea angajatorul, însoțită de documente justificative privind îndeplinirea condițiilor de decontare a indemnizației.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală reamintește că a pus la dispozitia contribuabililor următoarele servicii electronice care sunt disponibile 24h/24h, 7 zile/7 zile, sunt uşor de accesat și ofera o comunicare facilă și eficientă cu organele fiscale:      
    - Serviciul ’’Spaţiul privat virtual ’’(SPV), existent pe portalul ANAF ( HYPERLINK "http://www.anaf.ro/"www.anaf.ro);
     - Serviciul ‘’ Depunere declaraţii on-line‘’, existent pe portalul  HYPERLINK "http://www.e-guvernare.ro/"www.e-guvernare.ro;

    Persoanele fizice se pot înregistra ca utilizatori ai serviciului”Spaţiul Privat Virtual” pe bază de credenţiale (nume utilizator şi parolă-NPOTP) prin accesarea site-ului  HYPERLINK "http://www.anaf.ro/"www.anaf.ro, secţiunea Înregistrare în Spaţiul Privat Virtual/ Înregistrare utilizatori persoane fizice şi juridice / Persoane fizice / Înregistrare cu parolă și completarea datelor în formularul web de înregistrare care se afişează.Pentru aprobarea înregistrării în SPV, în câmpul’’Tipul de aprobare’’ din formularul de înregistrare  se alege  una dintre următoarele variante:
- verificare număr document (fără deplasare la sediul unităţii fiscale).Această opţiune se alege în cazul în care contribuabilul deține un document emis de ANAF (somaţie, notificare, scrisoare primită în anul 2018 de la Ministerul Finanţelor Publice, referitoare la înrolarea în acest serviciu).Dacă se alege această opţiune, în câmpul ”Număr document” se completează, după caz, numărul de înregistrare al documentului respectiv;
- verificare număr înregistrare decizie (fără deplasare la sediul unităţii fiscale). Această opţiune se alege în cazul în care contribuabilul are o decizie de impunere anuală, decizie de plăţi anticipate sau decizie referitoare la obligaţii de plată accesorii, emisă de ANAF din 2013 până în prezent. Dacă se alege această opţiune, în câmpul ’Număr decizie’” se completează numărul de înregistrare a deciziei;
- identificare vizuală online - sistem video (fără deplasare la sediul unității fiscale). Această opţiune se alege în situaţia în care persoana fizică doreşte ca aprobarea  înregistrării ca utilizator SPV  să se realizeze de la distanţă  prin identificarea pe baza unei sesiuni video. După completarea şi transmiterea cererii de înregistrare în SPV, persoana fizică trebuie să se programeze pentru efectuarea identificării vizuale online de către organul fiscal, folosind aplicaţia ”Programări online” disponibilă pe site-ul ANAF ( HYPERLINK "http://www.anaf.ro/"www.anaf.ro), secţiunea ”Servicii online” sau accesând  direct  următorul link:  HYPERLINK "https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/programari_online/"https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/programari_online/, selectând data şi ora la care este disponibilă şi urmând paşii afişaţi pe ecran. Sesiunea de identificare vizuală online trebuie programată în termen de zece zile de la momentul înregistrării în SPV. În situația în care persoana fizică nu poate participa la sesiunea video, aceasta se poate reprograma în intervalul celor zece zile;            
- aprobare la ghişeu. Alegerea acestei opţiuni implică deplasarea la orice organ fiscal din cadrul A.N.A.F în scopul identificării fizice, având BI/CI în original şi copie, şi numărul de înregistrare care a fost generat după completarea datelor din formular şi transmiterea solicitării. În situaţia neprezentării  la organul fiscal în termen de 10 zile de la data completării datelor în formular, solicitarea  de înregistrare în Spaţiul Privat Virtual este respinsă. În acest caz procedura de înregistrare în SPV  trebuie reluată.    
Pentru depunerea declaraţiei unice prin intermediul serviciului Spaţiul Privat Virtual se accesează portalul  HYPERLINK "http://www.anaf.ro/"www.anaf.ro, apoi meniul ”Depunere declaraţie unică şi alte formulare SPV-PF”(din partea dreaptă sus a ecranului principal) sau direct următorul link: https://formularespv-pf.anaf.ro           
Persoanele fizice care dețin certificat digital calificat, eliberat de furnizorii de servicii de certificare acreditaţi în condiţiile Legii 455/2001 privind semnătura     electronică, înregistrat pe site-ul www.anaf.ro, se pot înregistra în Spațiul Privat Virtual :
        - în nume propriu;
        - ca reprezentant legal al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică;
        - reprezentant desemnat al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică;
         - împuternicit al persoanei fizice, al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică.
    Pentru înregistrarea în SPV a persoanei fizice pe bază de certificat digital, în nume propriu, se accesează site-ul  HYPERLINK "http://www.anaf.ro/"www.anaf.ro, secţiunea Înregistrare în Spaţiul Privat Virtual/ Înregistrare utilizatori persoane fizice şi juridice /Persoane fizice / Înregistrare cu certificat digital.
    Pentru înregistrarea în SPV a persoanei juridice se accesează site-ul  HYPERLINK "http://www.anaf.ro/"www.anaf.ro, secţiunea Înregistrare în Spaţiul Privat Virtual/ Înregistrare utilizatori persoane fizice şi juridice /Persoane juridice / Înregistrare utilizatori cu certificat digital.
    În formularul web care se deschide, se vor completa datele de identificare ale solicitantului (persoanei juridice) şi ale persoanei (titularul certificatului digital) aşa cum sunt solicitate, se încarcă documentul de confirmare şi arhiva zip cu documentele care atestă calitatea utilizatorului.
           Serviciul ’’Spaţiul privat virtual ’’(SPV) ofere contribuabililor următoarele avantaje:
    - acces gratuitşi disponibilitate non-stop;
    - înregistrarea în SPV se poate realiza fără prezentare la ghișeu;
    - posibilitatea de a depune electronic declaraţii fiscale (ex:declarația unică-formular 212, formularul 230), cereri de eliberare a certificatelor de rezindență fiscală (inclusiv pe machetele altor state), chestionare pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanelor fizice la sosirea/ plecarea în/din România, cereri de înregistrare/modificare a contractelor de locaţiune (formular 168);
    - posibilitatea de a face plata obligaţiilor fiscale la buget direct cu cardul bancar prin interconectarea cu ghişeul.ro;
    - posibilitatea de a solicita/primi electronic fişa pe plătitor, situația obligațiilor de plată, nota obligațiilor de plată, situaţia contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori, duplicat declarație unică, duplicat recipisă, duplicat cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune (duplicat formular 168), istoricul declaraţiilor fiscale, venituri formular bancă,  etc;
    - posibilitatea de a solicita /primi electronic diverse documente (adeverința de venit, certificatul de atestare fiscală, certificatul de cazier fiscal, fişă de evidenţă fiscală);
       - accesarea electronică a extraselor de cont pentru conturile deschise la Trezorerie;
     - primirea de acte administrative fiscale;
    - posibilitatea contribuabililor de a se programa online înainte de deplasarea la sediile unităților fiscale, pentru a fi primiți la ora dorită de aceştia;
    - posibilitatea de a transmite solicitări de asistență în domeniul fiscal formularul de contact inclus în SPV;
    - acces gratuit la noutăți legislative.
     Pentru utilizarea serviciului ’’Depunere declaraţii on-line’’, existent pe portalul www.e-guvernare.ro, contribuabilii trebuie să deţină certificat digital calificat eliberat de furnizorii de servicii de certificare, acreditaţi în condiţiile Legii 455/2001 privind semnătura electronică.
 Instrucţiunile de utilizare a serviciului de depunere a declaraţiilor on-line de către persoanele care deţin certificate digitale calificate, eliberate de furnizorii de servicii de certificare, acreditaţi în condiţiile Legii nr.455/2001, în calitate de reprezentanţi legali sau împuterniciţi, desemnaţi de către contribuabili pentru semnarea declaraţiilor fiscale care sunt depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanţă,  pot fi consultate la următorul link:
 HYPERLINK "https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/instructiuni/instructiuni2.6.htm" https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/instructiuni/instructiuni2.6.htm

        IMPORTANT! În scopul evitării deplasărilor la sediile unităţilor fiscale, având în vedere contextul pandemic, recomandăm ca persoanele care au obligaţia depunerii declaraţiei unice şi care nu sunt înrolate în Spaţiul Privat Virtual, să opteze pentru aprobarea înregistrării în SPV la distanţă prin identificare vizuală on-line sau verificare număr înregistrare decizie/verificare număr document.
          Informaţii suplimentare sau asistenţă cu privire la utilizarea serviciilor electronice şi depunerea declaraţiei unice pot fi solicitate la Call Center-ul ANAF la nr. de telefon 031.403.91.60

Declarația unică se completează şi se depune, până la data de 25 mai 2021, de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.
Pentru a veni în ajutorul persoanelor fizice care au obligația depunerii, în anul 2021, a declarației unice, Agenția Națională de Administrare Fiscală pune la dispoziție mai multe modele pentru completarea acesteia, respectiv în cazul:
-persoanelor care obțin venituri din activități independente impuse în sistem real;
-persoanelor care obțin venituri din activități independente impuse la norma de venit;
-persoanelor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor (contracte de închiriere în lei și valută);
-persoanelor fără venituri care optează pentru plata contribuției la sănătate.
Fiecare model de completare poate fi descărcat gratuit de pe portalul-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscale din Secțiunea asistenţă pentru contribuabili, Subsecțiunea Servicii oferite contribuabililor/Ghiduri curente și alte materiale informative/Modele de completare a declarației unice.

Acestea conțin indicații vizuale pentru completarea secțiunilor declarației unice în funcție de venitul obținut. Pentru completarea şi depunerea declarației unice contribuabilii pot solicita sprijin organelor fiscale astfel:
-apelând Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor – Call – center, la numărul de telefon 031.403.91.60;
-prin e-mail, accesând Formularul de contact disponibil pe portal https://www.anaf.ro/asistpublic/ şi în serviciul Spațiul Privat Virtual.

Finanțele Argeș recomandă depunerea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:
-prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual”, disponibil pe site-ul www.anaf.ro;
-prin intermediul serviciului „Depunere declarații”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat;

Declaraţia unică se poate depune şi în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire. ANAF a creat pe portalul instituțional o rubrică în care se regăsesc toate informațiile detaliate despre declarația unică (Ghid de completare, Formularul 212 pentru descărcare, baza legală etc.), aceasta putând fi accesată la acest link https://static.anaf.ro/static/10/SPV/info_spv.htm

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș continuă acțiunile de susținere a contribuabililor, în vederea conformării la plata obligațiilor fiscale și le reamintește celor care înregistrează obligații fiscale restante că pot beneficia, în condițiile reglementate de O.U.G. nr. 181/2020 privind unele măsuri-fiscal bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene și O.U.G nr. 69/2020 pentru reglementarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, de o serie de facilități fiscale:
Eșalonarea la plată în formă simplificată
Orice contribuabil, persoană fizică sau juridică, poate accesa eșalonarea la plată simplificată, pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru obligațiile fiscale principale și accesorii datorate după data declarării stării de urgență.
Eșalonarea la plată a obligatiilor bugetare în formă simplificată prezintă următoarele avantaje: la cerere nu se anexează alte documente, nu este necesară constituirea de garanții, contribuabilul poate efectua o propunere a graficului de eșalonare, cererea se soluționează în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia. Pe perioada eșalonării la plată contribuabilul poate depune două cereri de modificare a eșalonării la plată, în situația în care se dorește includerea în eșalonare a obligațiilor care constituie condiție de plată, precum și două cereri de menținere a valabilității eșalonării la plată, în cazul în care valabilitatea eșalonării la plată a fost pierdută, ca urmare a neîndeplinirii condițiilor.
Cererea de acordare se depune până la data de 31 martie 2021 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. Pentru a accesa această facilitate fiscală, este necesar a fi îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art. 1, alin. 8, lit. a-e, din O.U.G. nr. 181/2020.

Anularea obligațiilor de plată accesorii
Facilitatea se adresează tuturor debitorilor, indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere etc., care  doresc anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020.
Contribuabilii solicitanți trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: toate obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, trebuie stinse până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv trebuie stinse, iar debitorul trebuie să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, inclusiv.
Debitorul depune cererea de anulare obligațiilor de plată accesorii până la data de 31 martie 2021 inclusiv, sub sancțiunea decăderii, iar organul fiscal o soluționează în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.
Cererile de acordare a celor două categorii de facilități pot fi depuse atât la registratura organului fiscal, cât și on-line, prin intermediul serviciului ”Spațiul privat virtual”.
    Informaţii suplimentare se pot obţine utilizând Formularul de contact, disponibil pe pagina de Internet HYPERLINK "http://www.anaf.ro/" www.anaf.ro şi telefonic, prin contactarea Serviciului de asistenţă telefonică a contribuabililor – Call-center, la telefon 031.403.91.60.      

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.