La sfârșitul lunii noiembrie consilierii naționali ai OAMGMAMR s-au reunit în ședință ordinară, având pe ordinea de zi subiecte de maxim interes pentru asistenții medicali.
Ședința a fost condusă de președintele organizației profesionale, Mircea Timofte și s-a bucurat de prezența reprezentantului Ministerului Sănătății, cu rang de secretar de stat.
Primele puncte ale agendei de lucru au vizat informări privind stadiul atins al unor activități prioritare derulate de către Ordin. Astfel, vestea bună este că amplul proces de revizuire al procedurilor de practică pentru asistenții medicali a fost finalizat. Documentul elaborat a fost transmis în filiale și se află în consultarea tuturor celor interesați.
”Este un obiectiv asumat al OAMGMAMR pentru anul 2019 care a fost atins, grație unor eforturi susținute cu profesionalism și competență, care în mod cert va asigura cadrul îmbunătățirii practicii profesiei noastre de către asistenții medicali. După consultare va fi înaintat Ministrului Sănătății în vederea aprobării lui.” a precizat Estera Stămoiu, președintele OAMGMAMR Argeș.    
O altă informare a fost cu privire la activitatea grupului de lucru pentru revizuirea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei în regim independent. De menționat că din grupul de lucru face parte și Estera Stămoiu. Au fost punctate problematicile identificate și propunerile pentru îmbunătățirea cadrului legal existent.
Un nou obiectiv pe care și l-a stabilit Ordinul pentru perioada următoare este elaborarea unui Manual de nursing pentru elevii Școlilor postliceale sanitare, specialitatea medicină generală.
Finalul  anului 2019 a adus cu sine și bilanțul activităților Comisiilor care funcționează la nivel central, prin prezentarea  de către președinții comisiilor a Rapoartelor de activitate, atât ale Comisiei naționale de etică și deontologie a Ordinului, cât și ale Comisiei de control financiar.
În cadrul lucrărilor, consilierii Ordinului au avut în dezbatere mai multe proiecte de Hotărâri de Consiliu național, privind: modificarea metodologiei de reatestare profesională a asistenților cu deficiențe de vedere în sensul susținerii examenelor prin probe organizate de o comisie de specialiăți; structura comisiilor de specialitate la nivelul Ordinului; eliminarea taxei de duplicat; creditarea cursurilor de EPC derulate de MS de către Biroul Executiv al OAMGMAMR.
Membrii Consiliului Național al OAMGMAMR  au  mai hotărât ca începând cu 1 ianuarie 2020, participarea la cursurile de educație medicală continuă organizate de OAMGMAMR să fie gratuită. Excepție fac cursurile de educație medicală continuă organizate pentru asistenții medicali și moașe cu credite restante.
Mai mult, OAMGMAMR va pune la dispoziție o platformă națională pentru cursuri online de educație medicală continuă. De asemenea, vor continua să fie disponibile și cursurile existente în prezent pe platformele filialelor judetene, fără taxă. Costurile de administrare, mentenanță și pentru dezvoltarea acestor platforme, precum și costurile legate de elaborarea suporturilor de curs de către specialiști vor fi susținute financiar de către OAMGMAMR.
”În județul nostru toată educația medicală este gratuită încă de acum cinci ani, inclusiv cea online, având și platformă proprie. Era nevoie de o practică unitară, care a fost adoptată de Consiliul Național. Vom continua să răspundem așteptărilor și nevoilor de educație ale asistenților medicali argeșeni. Vom îmbunătăți și profesionaliza acest domeniu, iar primul  și principalul nostru partener în derularea activității de educație este asistentul medical. Ca echipă de conducere a Ordinului ne dorim ca tot mai mulți asistenți medicali cu abilități în acest domeniu să se alăture formatorilor deja acreditați ca furnizori de EPC.” a adăugat Estera Stamoiu.
Totodată, la lucrările Consiliului Național (CN) al OAMGMAMR au fost discutate o serie de luări de poziție din spațiul public cu privire la cotizațiile membrilor. Având în vedere că opiniile formulate în spațiul public menționate mai sus reprezintă puncte de vedere contradictorii, s-a luat decizia în Consiliul Național de a realiza o analiză atentă și riguroasă comparativă, atât în raport cu alte organisme/autorități profesionale și de reglementare din spațiul european, cât și în raport cu alte organisme profesionale la nivel național, inclusiv în raport cu organizații patronale și sindicale finanțate conform legii, prin contribuțiile membrilor. Concluziile analizei vor fi prezentate în următoarea ședință a Consiliului Național.
De asemenea, membrii CN au fost informați cu privire la stadiul dezvoltării platformei informatice care va găzdui noul Registru unic național al asistenților medicali. Obiectivul OAMGMAMR este de a veni în sprijinul membrilor cu o platformă adaptată cerințelor actuale tehnologice, de securitate și de protecție a datelor cu caracter personal, dar și în susținerea unei relații deschise cu membrii organizației, cu instituții și cu publicul larg, platforma urmând a beneficia de o componentă care va permite accesul celor interesati la un set de date de interes public. Totodată, registrul va facilita extragerea de date și rapoarte statistice necesare susținerii și dezvoltării politicilor de resurse umane, precum și schimbul de informații cu autoritățile statelor membre.
Anul 2020, Anul international al asistentilor medicali
În cadrul ședinței Consiliului Național s-au prezentat direcțiile de acțiune internaționale pentru pregătirea Anului 2020, desemnat Anul internațional al asistentului medical și al moașei în cadrul celei de-a 72 Adunări a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), care s-a desfășurat în luna mai 2019, la Geneva.
”Și la nivel local, în cadrul acestor direcții de acțiune stabilite la nivel național ne propunem o serie de actiuni care sa vizeze promovarea profesiei noastre,cresterea vizibilitatii organizatiei, dezvoltarea de parteneriate cu instituții și asociații din domeniu.” a concluzionat Estera Stamoiu.

Unul dintre subiectele abordate în cadrul recentului Consiliu Național al OAMGMAMR a fost exercitarea profesiei de asistent medical ca persoană fizică independentă.
Discuțiile au vizat interpretarea și aplicarea neunitară a dispozițiilor care o reglementează, atât de către asistenții medicali, ca furnizori, cât și de unitățile sanitare, ca beneficiari și au conturat necesitatea modificării și completării normelor existente.
În parcursul manifestării și exprimării liberalismului unei profesii, provocările și dificultățile întâlnite nu pot avea decât rolul de a constitui premisele unui progres, nicidecum al renunțării la un drept, care, de altfel, aliniază profesia noastră la un cadru legislativ european și care ne alătură celorlalte profesii liberale (medic, avocat, notar, expert contabil, arhitecți, etc).
Am stat de vorbă cu Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș, care a precizat următoarele aspecte legislative privind PFI, asistent medical:
”Este forma de exercitare în regim independent a profesiei de asistent medical, întâlnită cel mai frecvent ca opțiune liberală. Asistentul medical poate să dobândească această calitate, fără să parcurgă o procedură complicată, anevoioasă, de altfel, aceste rațiuni fiind avute în vedere încă de la reglementarea ei. Astăzi, orice asistent medical care dorește ca dincolo de calitatea de salariat să-și transpună și abilitățile antreprenoriale, poate obține calitatea de pesoană fizică independentă în baza certificatului de membru însoțit de avizul anual și a înregistrării la administația financiară în a cărei rază domiciliază.
PFI-urile se înregistrează așadar doar la ANAF, unde vor primi un Cod de Înregistrare Fiscală (CIF) pe care îl vor utiliza în activitatea economică viitoare. Pentru înregistrare, asistentul medical doritor trebuie să depună următoarele documente: copie carte identitate; copie certificat de membru al OAMGMAMR; copie aviz anual; contract de comodat/închiriere pentru spațiul ce va fi sediul profesional, în original; 2 formulare 070-Declarație de înregistrare fiscală; 2 formulare 212-Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.
Ulterior înregistrării fiscale, potrivit dispozițiilor art. 5 alin 2 OMS 1454/2014, cu modificări și completări ulterioare, PFI ”poate încheia contracte cu unitățile autorizate, conform legii”.
Din punct de vedere juridic, asistentul medical trebuie să aibe în vedere, atunci când stabilește relații contractuale, că acestea trebuie încheiate cu respectarea dispozițiilor noului Cod civil, art. 1766, referitoare la contractul de furnizare (contractul de prestări servicii conform vechiului Cod civil).
Astfel, contractul de furnizare de servicii trebuie să prevadă condiții și clauze astfel încât activitatea să fie considerată independentă, trebuie să respecte criteriile, minim patru, care definesc preponderent existența unei activități independente, prevăzute de punctul 19 din Normele metodologice de aplicare ale art 46 Cod fiscal.
    Contractul încheiat de PFI cu unitățile sanitare autorizate nu trebuie să conțină clauze specifice raporturilor de muncă, acesta nefiind un contract individual de muncă. De menționat că un asistent medical PFI poate încheia contracte cu mai multe unități sanitare autorizate.
    Din punct de vedere fiscal, unitățile sanitare cu care a încheiat PFI-ul contract, nu au nici o obligație în ceea ce privește declararea impozitelor și contribuțiilor sociale, această obligație revenindu-i exclusiv asistentului medical PFI, care își va calcula și declara impozitul pe venit și contribuțiile sociale.”

În perioada 18-19 iunie s-a desfășurat Consiliul Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Evenimentul a reunit președinții filialelor județene și a avut pe ordinea de zi o serie de reglementări deosebit de importante pentru desfășurarea profesiei de asistent medical.

După prezentarea raportului de activitate al Biroului Executiv pe trimestrul doi, Consiliul Național al OAMGMAMR a stabilit calendarul examenului de grad principal pentru sesiunea 2018, a procedat la modificarea și completarea bibliografiei de examen de grad principal – sesiunea 2018 și a fost informată cu privire la stadiul revizuirii procedurilor de practică.

De asemenea, dintre proiectele de hotărâre elaborate cu ocazia acestei întâlniri de lucru, se remarcă cel privind modificarea normelor de acreditare formatori-medici primari și specialiști în sensul aprobării ca medicii (specialiști și primari) care prestează activitate de EMC să poată fi acreditați fără îndeplinirea condiției de formator.

Cu același prilej, Consiliul Național a luat act de apariția Ordinului nr. 3499/2018 privind aprobarea standardului de pregătire profesională a planului de învățământ a programelor școlare pentru calificarea profesională Asistent Medical Generalist. Ordinul emis de Ministrul Educației cuprinde și o modificare propusă de OAMGMAMR.

În urma propunerilor făcute de OAMGMAMR, învățământul clinic pentru fiecare modul se va desfășura în secții specifice.

Județul Argeș a fost reprezentat la Consiliul Național al OAMGMAMR de către președintele filialei, Estera Stămoiu, care a subliniat importanța măsurilor adoptate în cadrul Consiliului Național.

Cu privire la examenul de grad principal, liderul argeșean a specificat faptul că ,,la examenul de grad principal se pot înscrie asistenții medicali care fac dovada unei experiențe profesionale cumulată de minim 5 ani în specialitatea în care au obținut titlul de calificare, dobândită în condițiile legii până la data susținerii examenului”.

De asemenea, președintele OAMGMAMR filial Argeș, Estera Stămoiu, a subliniat importanța acestui examen menționând că ”pentru asistenții medicali, obţi­ne­rea gradului principal este foarte așteptată în fiecare an pentru că poate aduce un plus la venitul salarial, și nu în ultimul rând, 10 credite emc în anul în care a fost obținut gradul profesional”.

Datele de desfășurare a examenului, pe specialități sunt:

    11.2018 – examen – asistenţi medicali generalişti, surori medicale, oficianţi medicali;
    11.2018 – examen – asistenţi medicali – alte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti.

 

 

 

 

Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților Medicali din România filiala Argeș, a participat la ședința Consiliului Național al Ordinului,  în calitate de consilier național. La lucrări a fost prezent și secretarul de stat Cristian Grasu.

Unul din punctele agendei de lucru a fost prezentarea activității externe a organizației profesionale, context în care membrii consiliului au fost informați că la data de 12 martie, a avut loc la Bucureşti o nouă întâlnire a Adunării Generale a Consiliului European al Asistenţilor Medicali (ENC), prilej cu care a fost aleasă noua conducere a ENC. Astfel, preşedintele OAMGMAMR, Mircea Timofte,  a fost ales Președinte al organizaţiei europene. În lumina noii responsabilități încredințate, Mircea Timofte a lansat în dezbatere proiectul Planului strategic al ENC pentru perioada 2018-2022. Documentul conţine patru directii strategice  (leadership şi reformă managerială, sustenabilitate financiară, comunicare şi, respectiv vizibilitate şi impact internaţional), cu obiective şi acţiuni specifice pentru fiecare direcţie, care vor ghida mandatul noii conduceri executive în punerea în aplicare a viziunii şi misiunii ENC.

”În mandatul care mi-a fost încredințat vor fi continuate realizările înregistrate până în acest moment, cât şi extinderea vizibilității şi influenţei ENC la nivelul Uniunii Europene, astfel încât să sprijinim profesia asistentului medical în beneficiul îngrijirilor de sănătate şi al populaţiilor noastre. Este un mandat care pune o responsabilitate și mai mare pe OAMGMAMR în a continua să fie un exemplu de bune practici în plan internațional, în a continua să promoveze un model de succes al unei autorități de reglementare credibile și responsabile, precum și un model de colaborare interinstituțional apreciat în rândul comunității europene.”, a declarat Mircea Timofte, președintele OAMGMAMR.

Un alt punct pe ordinea de zi a ședinței Consiliului național a fost prezentarea a două acțiuni de succes ale Ordinului Asistenților Medicali din România privind derularea de proiecte europene. Prima se referă la includerea ca și beneficiar în POCU și posibilitatea dezvoltării unor proiecte de training, iar cea de-a doua este selectarea proiectului ”Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă-POLMED”.

”Proiectul are impact național și urmărește să îmbunătățească relația asistent medical-pacient printr-o politică publică de dezvoltare a unui set de valori fundamentale care să ghideze asistentul medical și moașa în relația cu pacientul, aceste demersuri fiind fundamentate pe dorința de a crește calitatea îngrijirilor medicale furnizate.

Pe lângă beneficiile pentru îngrijirile de sănătate, pentru imaginea profesionistului și pentru pacient, Proiectul vine în sprijinul obiectivelor de reformă asumate de autorități în sectorul de sănătate și susține îndeplinirea obiectivelor asumate prin Strategia Națională de Sănătate 2014-2020, respectiv creșterea calității serviciilor medicale centrate pe pacient”, a declarat Estera Stămoiu.

În cadrul ședinței de lucru, au mai fost supuse dezbaterii și aprobate o serie de hotărâri privind activitatea cabinetelor de practică independentă, exercitarea profesiei de asistent medical ca persoană fizică independentă, modificarea și completarea Normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă și a Normelor de creditare a formelor de educație medicală continuă.

După cum se știe, în primul semestru al anului 2019, România va deține Președinția Consiliului Uniunii Europene, pe durata căreia țara noastră are obligația de a organiza o serie de conferințe la nivel înalt. În calendarul de evenimente este inclusă Reuniunea medicilor șefi, asistenților șefi și a dentiștilor șefi, reuniune care se va desfășura sub patronajul Ministerului Sănătății. În acest context, doamna secretar de stat Rodica Nassar, coordonatorul activității de pregătire a Președinției RO2019, a solicitat OAMGMAMR sprijinul prin asumarea responsabilității de pregătire a organizării, cât și organizarea acestui eveniment. Solicitarea Ministerului Sănătății este o dovadă indubitabilă a încrederii în profesionalismul Ordinului Asistenților Medicali din România, dar și o maximă responsabilitate a organizației pentru realizarea unei sarcini de asemenea anvergură. Evaluând toate aspectele, membrii Consiliului național au aprobat asumarea pregătirii acestui eveniment, pentru care se va constitui un grup de lucru”, a mai declarat Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților Medicali din România filiala Argeș.

 

 

Preşedintele PSD, Victor Ponta, a anunţat, luni, după şedinţa BPN, că va propune Consiliului Naţional o modificare a Statutului formaţiunii care va avea în vedere răspunderea politică a membrilor partidului care se află în diverse faze ale unei cercetări penale legate de fapte de corupţie. ”Va exista o propunere pe care eu o voi susţine şi care se referă la răspunderea politică, anume ce funcţie trebuie să renunţ în Guvern, în Parlament, în partid, în funcţie de momentul unei cercetări penale”, a spus Ponta. El a precizat că nu e vorba de sancţionarea membrilor de partid, ci de adoptarea unor măsuri statutare referitoare la orice membru de partid vizat de o cercetare legată de corupţie şi care nu mai poate ocupa pe acea perioadă anumite funcţii. ”La Consiliul Naţional vin cu forma pe care o propun. Consiliul Naţional aprobă provizoriu, apoi va adopta Congresul”, a spus Ponta. Potrivit unor surse din PSD, citate duminică de MEDIAFAX, organizaţiile au transmis deja o serie de propuneri de modificare a Statutului PSD. Ponta a precizat, în repetate rânduri, că dacă propunerile sale de modificare a Statutului, referitoare la sancţiuni aplicate membrilor de partid care au probleme în Justiţie, nu vor fi agreate de colegi, se va retrage de la şefia formaţiunii.

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.