Casa Județeană de Pensii Argeș anunță că Guvernul a prelungit prin Legea nr. 168/2021 privind aprobarea OUG nr.163/2020 pentru completarea art.159 din Legea nr.263/2010, data pana la care se poate plăti contributia pentru asigurari sociale pentru pensie, aceasta data fiind 31 august 2023.


IN VEDEREA OBȚINERII PENSIEI PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ, până la data de 31 august 2023, persoanele care nu au avut calitatea de asigurat in sistemul public, au posibilitatea legală de a plăti retroactiv contributia la pensii pentru 6 ani

Reamintim ca, persoanele care nu au calitatea de pensionari, pot efectua plata contributiei de asigurari sociale pentru perioade de cel mult 6 ani calendaristi anteriori lunii incheierii contractului de asigurare, in care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagii asimilate stagiului de cotizare in sistemul public sau intr-un sistem neintegrat acestuia, in tara, in statele membre ale UE sau in alte state cu care Romania aplica instrumente juridice internationale in domeniul securitatii sociale.

Persoana care îndeplinește condițiile mai sus mentionate, poate încheia cu Casa de Pensii Arges un contract de asigurare socială în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă până la data de 31 august 2023.

Contractul de asigurare socială, se încheie între persoana interesată sau, dupa caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acestuia desemnat prin procura speciala si casa teritorială de pensii competentă, în funcție de domiciliul sau reşedinţa persoanei.

Aceasta va prezenta copia actului de identitate si va completa o declaratie pe propria raspundere (formular tipizat) din care să reiasă că, în perioada înscrisă în contractul de asigurare socială pentru care se solicită asigurarea, îndeplinește următoarele condiții cumulative:
a) nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia;
b) nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii;
c) la data încheierii contractului de asigurare socială nu are calitatea de pensionar.

Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contribuţiei de asigurări sociale, sunt cele care se încadrează în perioada cuprinsa între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data încheierii contractului de asigurare socială.

Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială. Incepand cu 13.01.2021, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este  de 2.300 lei.

Incepand cu 13.01.2021, contributia de asigurari sociale pentru persoanele care se vor asigura la venitul mimim, va fi de 575 lei/luna. Contribuţia de asigurări sociale datorată se calculează prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contribuţiei de asigurări sociale reglementată de legislaţia în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.
În cazul în care persoana interesată solicită asigurarea în sistemul public de pensii pentru o fracţiune de lună, contractul de asigurare socială se încheie pentru lună întreagă, iar stagiul de cotizare este aferent lunii întregi.

Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe lunare, până la data de 31 august 2023.

Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează prin orice mijloc de plată prevăzut de lege, inclusiv în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii în raza căreia se află domiciliul persoanei interesate sau a mandatarului desemnat de aceasta prin procură specială.

Începând cu acest an, mai multe prevederi legale intră în vigoare. Printre ele, creșterea salariului mediu brut la 5429 lei, ajutorul de deces crește la aceeași sumă, iar în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, cuantumul ajutorului de deces este de  2.715 lei. De asemenea, salariul minim brut garantat a crescut la 2230 de lei.

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII ARGES aduce la cunostinta beneficiarilor sistemului public de pensii, urmatoarele modificări la sistemul public de pensii:

I.    Incepand cu data de 9 ianuarie 2020, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 5.429 lei.

II.    Incepand cu data de 9 ianuarie 2020, cuantumul ajutorului de deces in cazul asiguratului sau al pensionarului este de 5.429 lei.
In cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, cuantumul ajutorului de deces este de  2.715 lei.

III.    Incepand cu 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata a fost stabilit la valoarea de 2.230 lei, conform HG nr.935/2019.
In conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.263/2010  privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, în cazul asiguraților care au încheiat contracte de asigurare socială, facem urmatoarele precizări:
−    baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru asigurații care au încheiat contracte de asigurare socială în baza Legii nr.263/2010, o constituie venitul lunar asigurat înscris în  contractul de asigurare socială, dar nu mai putin decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.
In consecință, începând cu data de 1 ianuarie 2020, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială încheiat în baza Legii nr.263/2010, cu modificările și completările ulterioare, va fi de 2.230 lei.
−    Casa Judeteana de Pensii Arges va modifica din oficiu, conform Legii nr.263/2010, toate veniturile asigurate  înscrise în contractele de asigurare socială al căror nivel se situează sub nivelul de 2.230 lei. Incepand cu 1 ianuarie 2020, contributia individuala de asigurari sociala pentru persoanele care sunt asigurate la venitul mimim, va fi de 558 lei.

IV.    În perioada 1 ianuarie 2020 – 31 august 2020 valoarea punctului de pensie este de 1.265 lei. Incepand cu 1 septembrie 2020, conform art.86 din Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii, valoarea punctului de pensie va fi 1.775 lei.

V.    În perioada 1 ianuarie 2020 – 31 august 2020, cuantumul indemnizatiei pentru insotitor in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate este de 1.012 lei (80% din valoarea unui punct de pensie).

VI.    Nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari este de 704 lei. Facem precizarea ca aceasta se acorda pensionarilor al caror cuantum al pensie se situeaza sub acest nivel.

VII.    Incepând cu data de 1 ianuarie 2020, indicele de corectie prevazut la art.170 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 1.41.
VIII.    Incepând cu data de 1 ianuarie 2020, in temeiul Legii nr.211/2019 si Legii nr.249/2019, indemnizațiile stabilite in temeiul Ordonanței Guvernului nr 105/1999 aprobată cu modificări și completări prin Legea 189/2000, se majorează astfel:
−    700 lei indemnizație lunară pentru fiecare an de deportare ori detenție pentru următoarele categorii:
•    persoanele care au fost deportate în ghetouri și lagăre de concentrare din străinătate,
•    au fost private de libertate în locuri de detenție sau în lagăre de concentrare.
−    Persoanele care au fost supraviețuitoare trenului morții, vor beneficia de o indemnizație lunara în cuantum fix de 700 lei.    
−    Vor beneficia de un cuantum lunar de 350 lei pentru fiecare an de stramutare, de munca fortata sau de evacuare din propria locuinta, persoanele care:
•    au fost refugiate, expulzate sau strămutate în altă localitate,
•    au făcut parte din detașamente de muncă forțată,
•    au fost evacuate din locuința pe care o dețineau,
Sotul supravietuitor al celui decedat, din categoria persoanelor enumerate mai sus, va beneficia de o indemnizatie lunara in cuantum fix de 350 lei.

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.